Czynna ochrona muraw kserotermicznych na obszarze Góry Zamkowej, Biakła i Lipówek na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Ostoja Olsztyńsko – Mirowska

 

Wiosną 2019 r. Fundacja Wspólnoty Gruntowej Wsi Olsztyn realizowała projekt ” Czynna ochrona muraw kserotermicznych na obszarze Góry Zamkowej, Biakła i Lipówek na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Ostoja Olsztyńsko-Mirowska”, dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Działania projektu polegały na selektywnym usuwaniu odrośli oraz podrostów drzew i krzewów oraz eliminowaniu ekspansywnych i inwazyjnych roślin zielnych na łącznej powierzchni 12 ha obszaru Góry Zamkowej, Biakła i Lipówek.

W efekcie realizacji zadania został spełniony jego cel, którym jest ochrona wartości krajobrazowych i biocenotycznych płatów muraw kserotermicznych na powierzchni Góry Zamkowej, Biakła i Lipówek na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Ostoja Olsztyńsko – Mirowska (według klasyfikacji siedlisk – przewodnika metodycznego GIOŚ: 6210 murawy kserotermiczne Festuco-Brometea, 6210-3 kwieciste murawy kserotermiczne) poprzez realizację zaleceń podręczników metodycznych ochrony muraw kserotermicznych GIOŚ oraz wyników opracowań Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

W wyniku realizacji prac i zabiegów ochrony czynnej został osiągnięty zaplanowany efekt ekologiczny przedsięwzięcia tj. przywrócenie i zapewnienie ochrony właściwego stanu ekosystemów (muraw kserotermicznych) na obszarze 12 ha.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *