Wehikuł czasu

Przekonaj się czy praca paleontologa jest ciekawa!
16.07.2021 r. zapraszamy dzieci oraz młodzież na warsztaty paleontologiczne „Wehikuł czasu”, zajęcia odbędą się w siedzibie Fundacji Wspólnoty Gruntowej Wsi Olsztyn.
Szczegóły na plakacie.

 

Letnia Szkoła Krasu i Speleologii na zamku w Olsztynie – zapraszamy chętnych!

Rok 2021 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Jaskiń i Krasu, częścią jego obchodów jest Letnia Szkoła Krasu i Speleologii – interdyscyplinarny obóz naukowy.

W czasie Letniej Szkoły Krasu i Speleologii prowadzone będą wykopaliska archeologiczne i paleontologiczne, którym będą towarzyszyć badania geomorfologiczne i geologiczne osadów jaskiniowych. Ponadto zostaną zorganizowane wycieczki w celu pokazania uczestnikom wybranych stanowisk archeologicznych, paleontologicznych i geomorfologicznych w okolicy Olsztyna.

Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym Jury.

Szczegóły w linku.

Fundacja Wspólnoty Gruntowej Wsi Olsztyn zaprasza do złożenia oferty na wykonanie tablicy pamiątkowej w projekcie „Zwiększenie atrakcyjności Zamku Olsztyn poprzez wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich”

Fundacja Wspólnoty Gruntowej Wsi Olsztyn zaprasza do złożenia oferty na wykonanie tablicy pamiątkowej w projekcie „Zwiększenie atrakcyjności Zamku Olsztyn poprzez wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich”

zapytanie ofertowe, Zał. 1_wzór formularza ofertowego, Zał. 2_wzór umowy 

Zał. nr 1_wzór formularza ofertowego (wersja edytowalna)

Informacja o wyniku postępowania

Czynna ochrona muraw kserotermicznych na obszarze Góry Zamkowej, Biakła i Lipówek na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Ostoja Olsztyńsko – Mirowska

 

Wiosną 2019 r. Fundacja Wspólnoty Gruntowej Wsi Olsztyn realizowała projekt ” Czynna ochrona muraw kserotermicznych na obszarze Góry Zamkowej, Biakła i Lipówek na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Ostoja Olsztyńsko-Mirowska”, dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Działania projektu polegały na selektywnym usuwaniu odrośli oraz podrostów drzew i krzewów oraz eliminowaniu ekspansywnych i inwazyjnych roślin zielnych na łącznej powierzchni 12 ha obszaru Góry Zamkowej, Biakła i Lipówek.

W efekcie realizacji zadania został spełniony jego cel, którym jest ochrona wartości krajobrazowych i biocenotycznych płatów muraw kserotermicznych na powierzchni Góry Zamkowej, Biakła i Lipówek na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Ostoja Olsztyńsko – Mirowska (według klasyfikacji siedlisk – przewodnika metodycznego GIOŚ: 6210 murawy kserotermiczne Festuco-Brometea, 6210-3 kwieciste murawy kserotermiczne) poprzez realizację zaleceń podręczników metodycznych ochrony muraw kserotermicznych GIOŚ oraz wyników opracowań Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

W wyniku realizacji prac i zabiegów ochrony czynnej został osiągnięty zaplanowany efekt ekologiczny przedsięwzięcia tj. przywrócenie i zapewnienie ochrony właściwego stanu ekosystemów (muraw kserotermicznych) na obszarze 12 ha.

 

Fundacja Wspólnoty Gruntowej Wsi Olsztyn ponownie ogłasza zamówienie na pełnienie nadzoru przyrodniczego w projekcie „Zwiększenie atrakcyjności Zamku Olsztyn poprzez wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich”

SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

Informacja o wyniku postępowania

Dyżur dla składających oferty osobiście: 25.05.2018 w godzinach 15.00-16.00, Olsztyn, ul. Kuhna 20

Fundacja Wspólnoty Gruntowej Wsi Olsztyn ponownie ogłasza zamówienie na pełnienie nadzoru geodezyjnego w projekcie „Zwiększenie atrakcyjności Zamku Olsztyn poprzez wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich”

SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ

Informacja o wyborze wykonawcy

Fundacja Wspólnoty Gruntowej Wsi Olsztyn ogłasza zamówienie na pełnienie nadzoru przyrodniczego w projekcie „Zwiększenie atrakcyjności Zamku Olsztyn poprzez wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich”

SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

Dyżur dla składających oferty osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-9.00, z wyjątkiem czwartku, 01.03.18 w godz. 15-16.00  i czwartku 08.03 18. W godz.  15.00-16.00.

Informacja o wyniku postępowania